Skip Navigation LinksAna Sayfa > Başkanlık > Görev ve Yetkileri

İZİN VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Görevleri ve Yetkileri Aşağıda Yazılı Şekilde Belirlenmiştir.

İzin ve Denetim Dairesi Başkanlığı

İzin ve Denetim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır;

a) Çevre İzin sistemi ile ilgili politikaları diğer birimlerin de görüşlerini alarak belirlemek, koordinasyon sağlamak, ilgili mevzuat çalışmalarını yapmak ve bunları uygulamak veya uygulanmasını sağlamak,
b) İşletmelere geçici faaliyet belgesi, çevre izni veya çevre izni ve lisansı vermek
c) İşletmelerin çevre izin başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesine ilişkin yazılım çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, uygulanmasını sağlamak,
d) Çevre İzin sistemine ilişkin envanteri oluşturmak,
e) Entegre kirlilik önleme ve kontrol konularında ilgili AB mevzuatını da dikkate alarak çalışmalar yapmak,
f) Endüstriyel tesislerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesine yönelik temiz üretim teknolojilerini belirleme konusunda çalışmalar yapmak,
g) Mevcut ve uygulanabilir en iyi teknolojiler konusunda çalışmalar yapmak ve mevcut en iyi tekniklerin güncellenmesi ve yeni temiz üretim teknolojileri ile ilgili referans dokümanların ve rehberlerin oluşturulması çalışmalarını yapmak,
h) Denetim plan ve programları ile Bakanlığın yıllık denetim raporunu hazırlamak, denetim programını onaya sunmak ve bunların uygulanmasını sağlamak,
i) Serbest bölgeler dâhil olmak üzere çevrenin korunması için tesis veya faaliyetleri denetlemek,
j) Çevre görevlisi ve çevre danışmanlık firmaları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, denetlemek,
k) Çevre Yönetim Sistemleri ile ilgili gelişmeleri takip etmek, ulusal ve uluslararası çalışmalara katılım sağlamak, farklı çevre yönetim sistemi uygulamalarını incelemek,
l) Avrupa Birliği’ndeki çevre yönetim sistemi hakkındaki mevzuatın uyumlaştırılması ve uygulanması için çalışmalar yapmak,
m) Çevre yönetim sistemi hakkında Bakanlık içerisindeki koordinasyonu sağlamak,
n) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında izin ve denetimden sorumlu personel için eğitimler gerçekleştirmek,
o) Piyasa gözetimi ve denetimi konularında mevzuat hazırlamak, uygulanmasını ve yetkili kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulunda Bakanlığı temsil etmek.
p) Ürünlerin ilgili mevzuat ve teknik düzenlemelere uygunluğunu, güvenirliliğini tespit etmek için düzenli kontroller yapmak ve denetlemek,
q) Gerekli durumlarda yetkili kurum ve kuruluşlarla ortak denetimler yapmak,
r) Piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yapılan faaliyetlere dair yıllık rapor hazırlamak ve envanter oluşturmak,
s) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası düzeyde uygulama, çalışma ve projelere katılmak, izlemek ve geliştirmek,
t) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.